Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor fotoshoots en activiteiten georganiseerd door Inspired by Bandhu Hondenfotografie (IBBHF), ook wel jouw hond op de foto 

Artikel 1: Definities
Opdrachtnemer: Inspired by Bandhu Hondenfotografie gevestigd aan de Zundertseweg 13, 4707 XD Roosendaal Nederland, verder in deze Algemene Voorwaarden aan te duiden als IBBHF.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst is gesloten met betrekking tot deelname aan een activiteit.
Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan een activiteit deelneemt. Dit kan ook de opdrachtgever zelf zijn.
Activiteit: fotoshoot, cursus, privéles, training, workshop, opleiding of enige andere bijeenkomst met als doel het maken van foto’s van de opdrachtgever en zijn/haar hond(en) of overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
Locatie: Plek waar de activiteit plaatsvindt. Dit kan zowel binnen als buiten zijn.
Dieren: Onder dieren wordt een kat, hond, paard of enig ander dier verstaan.
Lesgeld(en): De kosten die betrekking hebben op het inschrijven en/of volgen van een bepaalde activiteit.

Artikel 2: Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, overeenkomsten, ongeacht of deze samenhangen of volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, overeenkomsten.
Een inschrijving op de wijze als vermeld in Artikel 3 lid 1 of het accepteren van de betaling als bedoeld in Artikel 6, impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Op verzoek zal de opdrachtgever een exemplaar van deze algemene voorwaarden kosteloos worden toegezonden.

Artikel 3: Inschrijving en bevestiging activiteit.
Inschrijving door opdrachtgever, voor een door IBBHF te verzorgen activiteit, vindt plaats door het invullen van een online inschrijfformulier of e-mail.
I
BBHF bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze, zoals in Artikel 3 lid 1 is vermeld, steeds per e-mail. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende activiteit tot stand. De opdrachtbevestiging geeft de inhoud van de overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.
De inschrijving is definitief nadat het online inschrijfformulier is ontvangen door IBBHF.
De persoon die de inschrijving verricht dient de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.
Bij iedere activiteit geldt een minimaal aantal cursisten van 5 en een maximum aantal van 8 cursisten. Indien er minder aanmeldingen zijn dan het vereiste minimum aantal, zal de activiteit geen doorgang vinden. Er kan dan door cursist gekozen worden voor een nieuwe (start)datum binnen 6 maanden.
Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Indien de activiteit is volgeboekt, ontvangt de opdrachtgever daarvan bericht.
De opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling.

Artikel 4: Wijzigingen
Hoewel de inhoud van de activiteit met de grootst mogelijke zorg tot stand komt, behoudt IBBHF zich het recht voor, wijzigingen in het programma van de activiteit aan te brengen, die het wezen van de activiteit niet aantasten. Aan het aanbod van activiteiten op de website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend en voor eventuele fouten is IBBHF niet aansprakelijk.

In geval van onvoorziene omstandigheden/overmacht kan IBBHF de activiteit onderbreken, verplaatsen of annuleren. Met deze omstandigheden worden o.a. bedoeld: onvoldoende inschrijvingen, wijzigingen in de planning, ziekte van de opdrachtnemer of modellen, of slecht weer als de activiteit in open lucht wordt gegeven. Dit uitsluitend ter beoordeling van IBBHF.

In geval van wijziging in de data door IBBHF t.g.v. omstandigheden zoals vermeld in Artikel 4 lid 2, zal cursist zo spoedig mogelijk per e-mail, telefoon of enig ander communicatiemiddel op de hoogte worden gesteld. Indien cursist door een van de genoemde oorzaken niet in staat is de activiteit op de vervangende datum te volgen, mag hij of zij de les binnen 3 maanden inhalen op een andere datum. Mits het max aantal van 8 deelnemers niet wordt overschreden. Nieuwe cursisten hebben hierbij voorrang op cursisten die een les in willen halen. Indien de les om deze reden niet kan worden ingehaald, heeft de cursist opnieuw 3 maanden de tijd om hiervoor een vervangende datum te vinden. Indien cursist op een bepaalde dag de activiteit niet kan bijwonen, is het niet mogelijk deze activiteit op een later moment in te halen, noch om geld terug te krijgen.

Artikel 5: Herroeping
Opdrachtgever kan de inschrijving (overeenkomst met betrekking tot de koop van de activiteit) volgens de wettelijke bepaling binnen 14 dagen zonder opgave van redenen per e-mail herroepen. De termijn begint te lopen na de online inschrijving. Om aan de herroepingstermijn te voldoen is de tijdige verzending van de herroeping voldoende. Indien de activiteit wordt verplaatst, geldt de herroeping van 14 dagen niet opnieuw. Als de activiteit binnen 14 dagen na inschrijving start, geldt het recht van herroeping niet. Herroeping kan uitsluitend per e-mail aan:  De herroeping geldt alleen wanneer de ontvangst (per kerende e-mail) is bevestigd. In het geval van een rechtsgeldige herroeping dienen verplichtingen met betrekking tot de restitutie van betalingen binnen 30 dagen te worden nagekomen. De termijn begint voor IBBHF te lopen vanaf de ontvangst van de e-mail m.b.t. de herroeping.

Artikel 6: Betaling
Na inschrijving voor een activiteit zoals vermeld in Artikel 3 zendt IBBHF per e-mail de factuur met betrekking tot de activiteit aan de opdrachtgever.
De tarieven zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
Betaling door de opdrachtgever dient volledig te worden voldaan binnen de termijn van 7 dagen na factuurdatum zoals aangegeven op de factuur. Dit kan door middel van een directe overschrijving op de bankrekening van IBBHF. Indien de activiteit binnen 14 dagen na inschrijving plaatsvindt dient de betaling direct bij inschrijving te worden voldaan. Ook vervalt het recht op annuleren.
Indien de opdrachtgever niet, of niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn inbegrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat en bijbehorende administratieve kosten.

Artikel 7: Annulering
Annulering van een activiteit door opdrachtgever is slechts mogelijk indien de annulering per e-mail gebeurt. De datum van ontvangst bij IBBHF is hierbij bepalend. Vanaf deze datum gelden de annuleringsvoorwaarden.
Bij annulering door opdrachtgever voor aanvang van een activiteit, gelden de volgende voorwaarden:
Tot 2 weken wordt 100% gecrediteerd. Van 2 weken tot 2 dagen is 50% van het hele bedrag verschuldigd. Binnen 2 dagen tot aanvang van de activiteit is het hele bedrag verschuldigd.
Bij niet verschijnen van de cursist bij een activiteit, zijn de volledige kosten verschuldigd ongeacht de reden. Het is wel mogelijk om de activiteit op een later moment in te halen.
Indien opdrachtgever een bedrag vooruit heeft betaald en indien de overeenkomst, waarop die betaling betrekking heeft, door opdrachtgever wordt geannuleerd, zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden volgens de in Artikel 7 lid 2 beschreven annuleringsregeling.

Artikel 8: Aansprakelijkheid.
IBBHF is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade die de cursist lijdt als gevolg van of tijdens een activiteit.
IBBHF is niet aansprakelijk voor schade door de cursist toegebracht aan derden of aan de locatietijdens een activiteit.
IBBHF is niet aansprakelijk voor schade of letsel door dieren toegebracht aan cursisten of apparatuur van cursisten tijdens een activiteit.
Bij schade aan apparatuur, toegebracht door de cursist zullen de kosten in rekening worden gebracht door benadeelde.
IBBHF zal de uiterste zorg in acht nemen voor de veiligheid van mens, dier en materiaal. Echter kan IBBHF onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade, verlies, diefstal of letsel. 

Artikel 9: Auteursrecht

Fotoshoots
IBBHF heeft het recht om bij ziekte of ongunstige (weers)omstandigheden de shoot te verplaatsen. IBBHF staat bekend om zijn eigen fotografiestijl. Indien een shoot geboekt wordt, wil dat zeggen dat de opdrachtgever hiermee instemt. Bewerkingsstijl wordt bij elke shoot steeds door IBBHF zelf bepaald en kan niet “op maat” van de opdrachtgever, tenzij vooraf besproken. Locatie’s kunnen gekozen worden in samenspraak met de fotograaf. Hij heeft echter het laatste woord en beslist uiteindelijk of dit binnen haar stijl ligt en/of haalbaar is.  Gemiddeld binnen twee tot vier weken krijgt de opdrachtgever de foto’s via wetransfer toegezonden met daarin de geselecteerde, bewerkte foto’s. Binnen een maand kan de opdrachtgever de bestelling doorgeven. De toegezonden foto’s dienen alleen ter bezichtiging van de gemaakte selectie. Deze foto’s mogen niet gedeeld worden op social media. De grootte van de geleverde selectie (aantal foto’s) kan niet op voorhand worden bepaald, want die hangt volledig af van het verloop en het type fotoshoot. IBBHF hecht uitermate veel belang en tijd aan een grondige selectie en besteedt deze niet uit! De definitieve selectie wordt dus niet meer aangepast en/of verder uitgebreid.

Betalingen, prijzen en (na)bestellingen
De prijzen van toepassing zijn deze op de website of deze vermeld op de bezorgde prijslijst of offerte. Het vragen naar de prijslijst of offerte is volledig vrijblijvend.

Prijzen kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Prijsveranderingen zijn van toepassing op alle boekingen en nabestellingen die worden geplaatst na de wijziging. De fotoshoot kan contact betaald worden op de dag van de shoot of overgemaakt worden op het rekeningnummer wat op de factuur vermeld staat, ten minste op z’n laatst 7 dagen nadat de shoot heeft plaatsgevonden.

Indien de opdrachtgever de foto’s verliest of de foto’s opnieuw opvraagt voor extra nabestellingen worden administratiekosten gerekend van 25€. Elke aankoop is bindend. De bestelling wordt pas klaargemaakt of doorgevoerd na goedkeuring én betaling van het volledige bedrag door de opdrachtgever. IBBHF is niet verantwoordelijk voor schade bij verzending per post. IBBHF is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s zijn afgedrukt door of bij derde partijen. IBBHF is niet verantwoordelijk voor vertraging bij leveringen.

Foto’s
Op alle foto’s van IBBHF rust auteursrecht.
Wie zonder toestemming een foto van IBBHF in originele of bewerkte vorm publiceert, maakt inbreuk op de rechten van IBBHF.  Op alle foto’s rusten de auteursrechten van de fotograaf. IBBHF heeft een eigen bewerkingsstijl. Volgens de wet moet er voor iedere vorm van publicatie of openbaarmaking van een foto toestemming worden gegeven door IBBHF. Bij IBBHF mogen foto’s die digitaal gekocht zijn uitsluitend online worden geplaatst met zichtbaar logo. Het is niet toegestaan om de gekochte foto’s zelf te bewerken of deze online te plaatsen zonder naamsvermelding van IBBHF. Ook het logo verwijderen, wegwerken, afsnijden etc, is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om met een foto die door IBBHF is gemaakt deel te nemen aan een fotowedstrijd.

Alle fotografie, die door IBBHF is gemaakt, kan door IBBHF worden gebruikt op social media en de website. IBBHF heeft altijd het recht om foto’s te publiceren voor persoonlijke en promotionele doeleinden. Ook voor publicaties, fotowedstrijden of tentoonstellingen. Dit in de vorm van prints of op het internet.

Website en Social media
Het is niet toegestaan om zonder toestemming teksten of foto’s van de website of een social medium van IBBHF te gebruiken. Deze mogen niet worden gekopieerd, verspreid of op welke andere wijze dan ook openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. De boetes die hiervoor kunnen worden opgelegd staan vermeld in art. 9.1 en 9.2

Cursusmateriaal workshops
IBBHF heeft eigen cursusmateriaal en dit behoort toe aan IBBHF. Op alle materialen rust auteursrecht. Niets mag worden gekopieerd, worden verspreid of op welke andere wijze dan ook openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

 Inschrijvingen voor workshops zijn pas officieel na betaling van de kosten. Pas daarna is deelname verzekerd. Na ontvangst van de betaling, wordt een ontvangstbevestiging toegestuurd die de inschrijving definitief maakt. Annulering dient minstens 2 weken op voorhand te gebeuren en impliceert geen terugbetaling van het voorschot, tenzij u zelf voor een vervangende deelnemer zorgt. Bij annulering door de deelnemer tussen 2 weken en 2 dagen voor datum van de workshop, worden annuleringskosten gerekend van 50% van het inschrijvingsbedrag. Indien de annulering door de deelnemer gebeurt binnen de 2 dagen voor aanvang van de workshop, op de dag zelf of gewoon niet komt opdagen, wordt het volledige inschrijvingsbedrag gerekend.

Alle workshops worden georganiseerd onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen (met uitzondering van privéworkshops). Alle informatie die tijdens de workshop door IBBHF aan de deelnemers wordt gegeven, wordt door de deelnemer vertrouwelijk behandeld, noch aan derden toevertrouwd, noch online gedeeld.

Het is verboden zelf workshop te organiseren met dezelfde inhoudt als die gevolgd bij IBBHF.

Deelnemers zijn vrij om foto’s door hen genomen tijdens een workshop van IBBHF te gebruiken als portfoliomateriaal, mits vermelding: Foto genomen tijdens workshop van IBBHF.